Algemene voorwaarden

 1. Alle verkopen vallen onder deze algemene voorwaarden
 2. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.
 3. Eventuele bezwaren moeten worden ingediend binnen de 7 dagen na ontvangst van leveringsnota of factuur. Zichtbare gebreken evenals opmerkingen betreffende de geleverde hoeveelheid dienen op straffe van verval onmiddellijk gemeld te worden bij de levering.
 4. De eventuele bedongen leveringstermijnen zijn slechts benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot eventuele schadevergoeding ten voordele van de koper.
 5. De betaling geschiedt contant, behalve bij andere vermelding of overeenkomst.
 6. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds of gedeeltelijk werden verzonden.
 7. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 1% per maand vertraging tot de volledige betaling, met zich mede brengen.
 8. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 62,00 euro.
 9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  Onverminderd ’s kopers risico met betrekking der goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 12. Ceulemans Concepts bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het verkeerdelijk gebruik van zijn producten.
 13. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.